NUTTIGE INFO

Bewaarplicht

Elke onderneming heeft een bewaarplicht van haar documenten. De termijn van deze bewaarplicht is echter verschillend naargelang het soort documenten. Alle dagboeken, historieken, inventarisboeken, e.d. moeten gedurende tien jaar bijgehouden worden, te rekenen vanaf de eerste januari van het jaar dat op de afsluiting volgt. De verantwoordingsstukken worden ook tien jaar bewaard. Interne documenten moeten drie jaar bewaard worden.

Alle boeken, factuurboeken, facturen en registers dienen zeven jaar bewaard te worden vanaf de eerste januari volgend op de afsluitdatum. Documenten m.b.t. de BTW geheven op onroerende goederen, moeten vijftien jaar bewaard worden, teneinde de controle op de herziening van de aftrek mogelijk te maken. De eigenaar van een pas opgericht gebouw is verplicht de plans en bestekken van het gebouw, alsook de facturen van de bouw, te bewaren gedurende vijf jaar vanaf de datum van de betekening van het kadastraal inkomen.

Alle documenten die nodig zijn om het bedrag van de belastbare inkomsten te bewijzen, moeten ter beschikking gehouden worden tot het verstrijken van het vijfde jaar of boekjaar volgend op het belastbaar tijdperk.

Alle vennootschapsdocumenten (notulen, verslagen, registers) moeten minstens tot vijf jaar na de datum van de bekendmaking van de sluiting van de vereffening bewaard worden. In de bekendmaking van de sluiting van de vereffening moet tevens bekend gemaakt worden waar de boeken en bescheiden zullen neergelegd en bewaard worden.

Sociale documenten moeten in het algemeen vijf jaar bewaard worden.

Gerelateerd nieuws

2015-01-01 | Internationale gegevensuitwisseling

De internationale gegevensuitwisseling op financieel en fiscaal vlak zit in een stroomversnelling. Door ondermeer het[…]

Schorvoortstraat 11, B-2300 Turnhout    l    +32 (0)14 439 660    l    info@lambregts.be    l    Copyright © 2018 Lambregts & Co Turnhout
NADRUK.BE