COVID-19: Steunmaatregelen ⚠️ (laatst geüpdated 6 mei 2020 10:00)

1.     Uitstel van betaling sociale bijdragen

 

ALLE ondernemers kunnen uitstel van betaling aanvragen indien zij moeilijkheden ondervinden door het coronavirus.

Je betaalt (bij tijdige betaling in 2021) geen verhogingen of intresten en je rechten blijven opgebouwd.

 

Aanvragen mogen ook gebeuren via mail of post door ons als uw accountant.

 

       Welke kwartalen:

 

        1ste kwartaal 2020 betalingsdatum van 31 maart 2020 naar 31 maart 2021

        2de  kwartaal 2020 betalingsdatum van 30 juni 2020 naar 30 juni 2021

 

       Deadline aanvraag:

 

       Aanvragen voor 15/06/2020 voor kwartaal 1

       Aanvragen voor 15/06/2020 voor kwartaal 2            

 

       Hoe aanvragen:

 

Enkel via de website van uw sociaal verzekeringsfonds.  Er volgt dan automatische doorstroming naar uw dossier en u ontvangt bevestiging.

!!! Klanten met domiciliëring: zij moeten de bank zelf verwittigen. Indien zij dit niet doen, worden de sociale bijdragen bij betalingsuitstel toch gecrediteerd.

De maatregel betreffende uitstel met een jaar van betaling van sociale bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020 evenals de regularisatiebijdragen die vervallen op 31 maart 2020wordt uitgebreid naar ALLE categorieën van zelfstandigen 

 

Wij adviseren om het uitstel van betaling enkel aan te vragen wanneer het echt nodig is.  Het uitstel is geen afstel !  Sociale bijdragen zijn een beroepskost die volledig aftrekbaar zijn.  Bij uitstel naar volgend jaar, moeten er in die kwartalen 2 kwartalen tegelijk betaald worden, met name de uitgestelde bijdragen van 2020 en de bijdragen van 2021.

2.     Vermindering van sociale bijdrage

Je kan je sociale bijdrage laten verminderen naar de wettelijke drempels bij verlaging van je inkomen.

Overzicht drempels:

https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/sociale-zekerheid/drempelbedragen

 

3.     Tijdelijk werkloos als zelfstandige in bijberoep

 

Als zelfstandige in bijberoep waarbij de activiteit als zelfstandige in bijberoep al werd uitgeoefend voor de tijdelijke werkloosheid kan u verder blijven uitoefenen.  Deze activiteit moet niet worden aangegeven en de inkomsten van het zelfstandig bijberoep zijn zonder invloed op de werkloosheidsuitkering.  Dit is een tijdelijke en uitzonderlijke regeling in het kader van de steunmaatregelen rond het Coronavirus.

4.     Vrijstelling omwille van ‘Tijdelijke financiële moeilijkheden’ voor de sociale bijdragen van 1ste en 2de kw 2020

Als je dit wil aanvragen voor de eerste twee kwartalen van 2020, raden wij je wel aan tot je de afrekening van het tweede kwartaal ontvangt.

Een aanvraag voor toekomstige kwartalen is niet mogelijk. Is enkel voor hoofdberoepers en meewerkende echtgenotes in het maxi-statuut.

Bij positief advies bouw je voor deze twee kwartalen geen pensioenrechten op (is voorlopig en kan bijgestuurd worden omwille van coronavirus).

Ook starters kunnen vrijstelling aanvragen, je moet dus in afwijking van de eerste regeling geen 4 kwartalen actief zijn.

De combinatie met het overbruggingsrecht is mogelijk.

Het loon mag blijven doorlopen bij een aanvraag tot vrijstelling.  Het is wel aan u om te bewijzen dat op basis van de gewijzigde inkomsten/onkosten u zich in “tijdelijke” economische en/of financiële problemen bevindt waardoor het onmogelijk of op zijn minst heel moeilijk is om de sociale bijdragen te blijven betalen.

  

Wij adviseren gezien het bovenstaande om eerst betalingsuitstel aan te vragen. De vrijstelling kan binnen het jaar nog aangevraagd worden. 

 

5.     Overbruggingsrecht: 

Voor wie: Iedere zelfstandige die zijn activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalender dagen moet onderbreken door het coronavirus.  De opeenvolgende kalenderdagen moeten gezien worden van maandag t.e.m. zondag.

 

WEL: ALLE zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenotes in maxi-statuut, primostarters, gepensioneerden met overlevingspensioen voor pensioenleeftijd die sociale bijdragen betalen in hoofdberoep en zelfstandige in bijberoep voor zover hun wettelijke verschuldigde voorlopige bijdragen minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep, student-zelfstandigen die minimumbijdragen hoofdberoep betalen op referte-inkomen 2017, zelfstandigen met toepassing van artikel 37 die minimumbijdragen hoofdberoep betalen op referte-inkomen 2017. Het vrijwillig verhogen van de bijdragen, komt niet in aanmerking voor deze maatregel.

Sinds 9 april 2020 is een halve uitkering overbruggingsrecht in het leven geroepen voor zelfstandigen in bijberoep wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdrage berekend worden op een referte-inkomen van 2017 dat zich situeert tussen 6.996,89 euro en 13.993,77 euro en voor de actieve gepensioneerde zelfstandigen wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen worden berekend op een referte-inkomen van 2017 dat hoger is dan 6.996,89 euro.

Ook alle ondernemers in de bouwsector (PC124) kan het overbruggingsrecht aangevraagd worden, zonder dat zij hun onderneming vrijwillig minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen in dezelfde maand moeten sluiten.  Dit geldt nu ook voor elektriciens die niet onder vernoemd PC vallen.

 

NIET: Zelfstandigen in bijberoep met bijdragen op minder dan 6.996,89 euro, gepensioneerden met bijdragen op minder dan 6.996,89, student-zelfstandigen met bijdragen op minder dan 6.996,89  en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep met bijdragen op minder dan 6.996,89. 

 

Actief in de horeca (ook als je je zaak niet helemaal sluit en bijvoorbeeld nog afhaalmaaltijden aanbiedt en je zaak minstens één dag sluit).

Andere sectoren (waar je verplicht bent je onderneming volledig of gedeeltelijk te sluiten door het coronavirus, uit voorzorg of omdat je te weinig klanten hebt) en je activiteiten minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreekt: 

Andere sectoren die uit voorzorg, of omdat ze te weinig klanten hebben sluiten:

Uw domicilie moet in België zijn. Tijdelijk is deze voorwaarde niet van toepassing.

 

Het overbruggingsrecht wordt beschouwd als een vervangingsinkomen en kan niet gecombineerd worden met een andere uitkering, bv. arbeidsongeschiktheidsvergoeding (tijdens deze onderbreking mag je ook NIET aan de slag gaan als werknemer).  De uitkering is niet belastingvrij, het is een vervangingsinkomen. Het vervangingsinkomen is niet onderhevig aan sociale bijdragen. Er wordt geen bedrijfsvoorheffing ingehouden !

 

Startdatum van de ondernemer speelt geen rol en het is mogelijk voor eenmanszaken en bedrijfsleiders. De sector waarin je actief bent maakt niks uit.

 

Het overbruggingsrecht kan gecombineerd worden met de Vlaamse Hinderpremie.

 

Het overbruggingsrecht wordt uitbetaald door uw sociaal verzekeringsfonds.

 

De combinatie met de Vlaamse Hinderpremie is mogelijk.

 

Starters vanaf 1 april of later komen niet in aanmerking, ook niet met retro actieve aansluiting.

 

 Zelfstandige zorgberoepen en dierenartsen in hoofdberoep die hun activiteit vrijwillig onderbreken, maar wel nog tussenkomen voor dringende (para)-medische gevallen, hebben recht op de uitkering indien ze hun niet dringende medische activiteiten wel volledig stopzetten gedurende minstens 7 dagen per maand.

 

 Het verder uitbaten van een webshop of E-commerce heeft geen invloed op het overbruggingsrecht.

 

 Tijdens de onderbreking mogen bepaalde taken verder uitgevoerd worden, zoals beantwoorden van telefoons of e-mails, of andere taken die erop gericht zijn het voortbestaan van de onderneming te verzekeren.

 

Aanvraag mag ook gebeuren door ons als uw accountant via mail of per post.

Zelfstandigen die onder de vorm van een vennootschap werken en hun onderneming volledig moeten sluiten omwille van de maatregelen in het kader van het corona-virus, zullen ook recht hebben op het overbruggingsrecht. Het feit dat de zelfstandige bedrijfsleider of bestuurder nog bezoldigingen ontvangt van de vennootschap, is geen beletsel om het overbruggingsrecht te genieten. 

Bedrag overbruggingsrecht:

 

Het overbruggingsrecht bedraagt 1.291,69 euro zonder gezinslast of 1.614,10 euro met gezinslast voor ofwel maart, ofwel april, afhankelijk van in welke maand je je activiteiten voor minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreekt. Het begrip gezinslast moet begrepen worden als gezinslast in de zin van de ziekteverzekering.  Iemand enkel als fiscaal ten laste, is niet voldoende voor de hogere uitkering.  Bij twijfel : check dit bij je ziekenfonds.

Onderbreek je je activiteiten in beide maanden minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen? Dan krijg je zowel in maart als in april een uitkering overbruggingsrecht. Als vaststaat dat de activiteit in beide maanden de onderbreking minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen zal duren, kan de aanvraag voor beide maanden in één keer gedaan worden.

Het halve overbruggingsrecht bedraagt 645,85 euro zonder gezinslast of 807,05 euro met gezinslast. Dit betreft het maximale bedrag waarop de zelfstandige in bijberoep of actieve gepensioneerde aanspraak kan maken. Indien zij of hij reeds een vervangingsinkomen geniet, wordt de financiële uitkering mogelijk verminderd.

Zelfstandigen met een startdatum 1 januari 2018 of later komen niet in aanmerking voor een halve uitkering.

 

Zelfstandige kappers komen ook in aanmerking voor het overbruggingsrecht, ongeacht of zij hun activiteit al dan niet voortzetten. Zij mogen dus de zaak sluiten ofwel slechts één klant per keer en op afspraak ontvangen. 

 

Hoe aanvragen :Stuur dit vereenvoudigd aanvraagformulier voor overbruggingsrecht ‘coronavirus’ naar ons en wij doen voor jou de aanvraag. 

 

6.     De Vlaamse Hinderpremie

 

https://www.vlaio.be/nl/nieuws/uitbreiding-van-de-corona-hinderpremie

 

 

De beoordeling van wie wel of wie geen recht heeft op de Vlaamse Hinderpremie kunnen wij momenteel niet met zekerheid maken. Wij raden aan om een aanvraag te doen, deze zo goed mogelijk  te motiveren en  documenteren en de beslissing af te wachten.

 

De Hinderpremie wordt bepaald op basis van de vestigingseenheid van de ondernemer en is van toepassing voor gedwongen sluitingen van fysieke locaties (excl. afhaal). 

 

Er is enkel nog een premie van 4.000 euro. De premie van 2.000 euro is in Vlaanderen afgeschaft. Brussel en Wallonië hanteren (voorlopig) andere regels.

 

Voorwaarden:

 

Welk zijn de voorwaarden om recht te hebben op een Corona hinderpremie?

 

Je bent:

 

-       Zelfstandige in hoofdberoep (ook zelfstandigen in bijberoep die, op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen, gelijkaardige sociale bijdragen verschuldigd zijn als een zelfstandige in hoofdberoep);

-       Een onderneming met werkende vennoten of minstens één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst. 

-       Verenigingen en vzw’s komen enkel in aanmerking indien ze minstens 1 voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst hebben.

-       De onderneming of zelfstandige is actief volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden zijn uitgesloten (bijvoorbeeld ingeval van faillissement, vereffening, stopzetting, enzovoort).  Vooral vrije beroepers stuiten dikwijls op het probleem dat er geen actieve vestigingseenheid is in de KBO.  Deze rechtzetting kan gebeuren via het ondernemingsloket.

-       De onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest. 

-       De premie wordt per onderneming toegekend (op basis van het ondernemingsnummer).

-       Per onderneming kan er slechts één corona hinderpremie worden toegekend. 

-       De premie wordt toegekend aan de onderneming en wordt verhoogd met een premie voor elke bijkomende exploitatiezetel voor zover er minstens één voltijds personeelslid, ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), tewerkgesteld is.

 

 

Vlaanderen:

 

Premie 1 vestiging:

 

-       4.000 euro per gedwongen sluiting en alleen voor fysieke locaties (excl. afhaal) – aantonen via verklaring op eer

-       Minstens betalen als hoofdberoeper of 1 VTE in loonverband 

-       Na 21 dagen sluiting 160€ per dag

-       Aanvraag online indienen ten laatste binnen de 30 kalenderdagen nà het aflopen van de verplichte sluitingsperiode

 

Premie meerdere vestigingen: 

 

-       Voor maximum 5 vestigingen krijg je de hinderpremie.

-       Minstens betalen als hoofdberoeper of 1 VTE in loonverband 

-       Na 21 dagen sluiting 160€ per dag

-       Aanvraag Hinderpremie online indienen ten laatste binnen de 30 kalenderdagen nà het aflopen van de verplichte sluitingsperiode

 

Deze premie is fiscaal vrijgesteld van belastingen.

Het verder promoten van webshops heeft geen invloed, op voorwaarde dat er een fysiek locatie aanwezig is.

 

 Hoe aanvragen

       Er kan momenteel geen aanvraag ingediend worden.

       De tool voor de aanvraag is in volle ontwikkeling en zou in de week van 23 maart klaar zijn. 

 

Je kan je wel registreren door je naam, voornaam en mailadres op te geven. Verdere richtlijnen volgen zodra de toepassing klaar is.

https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie

 

Opgelet: door jezelf te registreren via bovenstaande link wordt je enkel op de hoogte gehouden wanneer je een aanvraag kan indienen. De registratie is GEEN aanvraag van de Vlaamse Hinderpremie. 

 

De aanvraag moet binnen de dertig kalenderdagen na de verplichte sluitingsperiode ten gevolge van de coronomaatregelen worden ingediend.

 

De Vlaamse Hinderpremie kan vanaf 8 april 2020 ook zonder EID aangevraagd worden.  Wij mogen voor u een aanvraag indienen.  De aanvraag moet gebeuren via corona@vlaio.be met volgende gegevens :

 

-        Ondernemingsnummer

-        Naam en voornaam van de ondernemer

-        Vestiging waarvoor de hinderpremie wordt aangevraagd

-        Eenmanszaak of vennootschap

-        Gedwongen sluiting ja/nee

-        Bankrekeningnummer waarop de premie mag gestort worden

-        Telefoonnummer contactpersoon

-        Motivatie/omschrijving van de situatie

-        Openingsuren van de onderneming

-        Statuut van de ondernemer

-        Facultatief : website

 

 

7.     Arbeidsongeschiktheid

Indien je getroffen bent door ziekte heb je recht op een uitkering via het ziekenfonds vanaf de eerste dag. Ben je minder dan 8 dagen ziek, dan heb je geen recht op uitkeringen (carensperiode). Je moet dus minstens 7 dagen arbeidsongeschikt zijn door ziekte.

Uitkering:

Met gezinslast : 62,08€ per dag

Alleenstaande : 49,68€ per dag

Samenwonende : 38,10€ per dag

Wie:

-        Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten in maxi statuut

-        In regel zijn met de betaling van je sociale bijdragen, de sociale bijdragen van het tweede en derde kwartaal voorafgaand aan de start van je arbeidsongeschiktheid moeten betaald zijn.

Zelfstandigen in hoofdberoep die verminderde bijdragen betalen in het kader van de gelijkstelling met bijberoep (artikel 37) komen niet in aanmerking.

 

Hoe aanvragen:

Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid laten invullen door de behandelende arts en binnen de wettelijke termijn van 8 kalenderdagen indienen bij je ziekenfonds. Bij laattijdigheid wordt de daguitkering met 10% verminderd. Zorg er dus zeker voor om tijdig je getuigschrift binnen te brengen. 

Er werd een nieuw tijdelijk getuigschrift van arbeidsongeschiktheid opgesteld dat enkel kan gebruikt worden als je arbeidsongeschikt wordt door het coronavirus.  Het gaat om een simpelere versie van het normale getuigschrift. Dit vind je terug op de website van je ziekenfonds.  Artsen kunnen dit afleveren na telefonisch advies.  De arts zal je dit via post of email bezorgen, zodat je dit aan je ziekenfonds kan bezorgen. Door de uitzonderlijke omstandigheden kan het ziekenfonds autonoom beslissen om de sanctie voor laattijdige aangifte niet toe te passen.

 

8.     Waarborg coronacrisis (Corona-uitbreiding)

 

Wat houdt de maatregel in:

 

Ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door een gebrek aan voldoende waarborgen, kunnen via de waarborgregeling van PMV/z tot 75% van de kredietverbintenissen laten waarborgen door PMV/z. Dit tot een maximum bedrag van € 1,5 miljoen. Ook voor bepaalde leasingcontracten geldt deze regeling. 

 

Om de economische impact van het coronavirus op te vangen, heeft de Vlaamse regering besloten om de bestaande waarborgregeling bij PMV/z uit te breiden met de Waarborg coronacrisis. Via deze uitbreiding kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande niet-bancaire schulden (tot 12 maanden oud) een overbruggingskrediet laten waarborgen door PMV/z.

 

Wie komt in aanmerking:

 

Zowel zelfstandigen, kmo's als grote ondernemingen die nood hebben aan een overbruggingskrediet ingevolge de coronacrisis kunnen van deze borg gebruik maken.

 

Wat komt in aanmerking:

 

Het gaat over bestaande, niet-bancaire schulden, zoals Rsz- en btw-schulden of achterstanden, achterstallige huur of bijvoorbeeld lonen van méér dan 3 maanden oud (geldt als herstel bedrijfskapitaal). Ook wie met eigen middelen een rekening heeft betaald, bijvoorbeeld 6 maanden geleden (de regeling geldt dus voor schulden tot 12 maanden oud ) of de eigen rekening-courant wil aanzuiveren, kan gebruik maken van de coronacrisiswaarborg.

De versoepeling is niet van toepassing voor herfinancieringskredieten, voor betalingsuitstel van intresten en kapitaal en voor niet opgenomen bedragen op bestaande kredietlijnen.

 

Interpretatie periode van 12 maanden

 

De crisiswaarborg kan worden ingezet bij een krediet om bestaande niet-bancaire schulden tot maximum 12 maanden terug te betalen. Via de gewone waarborgregeling kunnen via een gewaarborgd krediet enkel schulden tot maximum 3 maanden worden terugbetaald. De periode van 12 maanden gaat dus over de duurtijd van de facturen die via het (gewaarborgde) krediet kunnen worden terugbetaald, niet over de looptijd van het krediet zelf. De looptijd van de financieringsovereenkomst zelf wordt niet beperkt. 

De periode van 12 maanden moet worden teruggerekend vanaf de ondertekening van het kredietcontract. 

Om na te gaan of een schuld al dan niet ouder is dan 12 maanden is de datum van ondertekening van de kredietovereenkomst bepalend.

Schulden die ontstaan zijn - dat wordt bepaald op basis van de factuurdatum - meer dan 12 maanden voor de ondertekening van de kredietovereenkomst zullen dus niet onder toepassing van deze crisiswaarborg kunnen worden gebracht.

 

Berekening premie:

 

De premie voor de Waarborgregeling die je zal worden aangerekend is verlaagd voor deze waarborgregeling tot 0,25%. 

De kostprijs van deze borg wordt berekend volgens de volgende formule: bedrag van de waarborg x duur van de waarborg in jaren x 0,25%.

De duurtijd van de waarborgregeling is beperkt tot maximum 10 jaar voor bedragen tot € 750.000.

 

Je gebruikt al de waarborgregeling:

De bestaande regeling maakt het al mogelijk om kredieten die al onder de waarborg zijn gebracht in het verleden, te verlengen, of om uitstel te vragen voor terugbetaling.

 

Motivering aanvraag:

 

Wie gebruik wenst te maken van de crisiswaarborg, zal aan de bank (de waarborghouder) moeten motiveren dat het gewaarborgde krediet gebruikt wordt om problemen op te lossen die het gevolg zijn van de huidige crisis.

De bank moet dat immers eveneens kunnen aantonen wanneer het dossier wordt ingediend bij PMV/z.

Hoe de ondernemer en de waarborghouder dat precies moeten motiveren, is niet vastgelegd in het wetgevend kader dat de crisiswaarborg regelt.

PMV/z veronderstelt dat de motivering zal worden voorzien in het analyseverslag of de kredietbeslissing die altijd gepaard gaat met de aanvraag van een krediet, en dus ook bij de inzet van de waarborgregeling.

 

Aanvraagprocedure:

 

Wie gebruik wil maken van deze waarborgregeling voor een overbruggingskrediet kan vanaf 13 maart 2020 contact opnemen met de bank of leasingmaatschappij.

Zij beslissen na analyse of uw financiering in aanmerking komt voor dergelijke waarborg.

Deze uitbreiding loopt tot eind 2020.

 

Contact

 

Oude Graanmarkt 63

1000 Brussel

België

T 02 229 53 77

pmvz-waarborgen@pmv.eu

www.pmvz.eu/corona-uitbreiding

 

9.     Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen

 

Wat houdt de maatregel in:

 

Werkgevers die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, kunnen bij de RSZ minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020 die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen.

 

Wie komt in aanmerking:

 

Werkgevers die personeel tewerkstellen en die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen.

 

Omvang steun:

 

Door dit afbetalingsplan kan de schuld worden afgelost aan de hand van maandelijkse afbetalingen. Zo vermijd je de vordering via dwangbevel en de nadelen daarvan (gerechtskosten). Als het plan wordt nageleefd, kunnen de economische activiteiten normaal worden voortgezet.

De reden van problemen door het coronavirus wordt aanvaard als grond voor de aanvraag van minnelijke betalingstermijnen.

 

Aanvraagprocedure:

 

Om een minnelijk afbetalingsplan te krijgen, moet men een online aanvraagformulier invullen gericht aan de RSZ. In het verzoek moet ook uitgelegd worden hoe de onderneming door het coronavirus wordt getroffen.

 

Contact:

 

Meer informatie kan je bekomen bij je sociaal secretariaat of bij de 'Dienst Minnelijke invordering RSZ'. 

 

Deze dienst is elke werkdag bereikbaar tussen 9 uur en 11.30 uur of na afspraak op onderstaand telefoonnummer.

 

Dienst Minnelijke invordering RSZ

Victor Hortaplein 11

B-1060 Brussel

T 02 509 20 44

plan@rsz.fgov.be

 

10.  Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

 

Wat houdt de maatregel in:

 

Werkgevers die hun werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen ten gevolge van het coronavirus kunnen gebruik maken van 2 maatregelen van tijdelijke werkloosheid: de tijdelijke 

werkloosheid wegens overmacht en de tijdelijke werkloosheid op grond van economische redenen.

De procedure voor de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is het minst complex, dus bekijk samen met je sociaal secretariaat eerst of je als ondernemer hiervan gebruik kan maken. Indien niet, dan kan je meer informatie vinden in de maatregel Tijdelijke werkloosheid om economische redenen.

 

In beide regimes kunnen de werknemers genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020.

Opgelet: we verwachten nog wijzigingen aan deze maatregel. We passen de informatie zo snel mogelijk aan. Neem ook zeker contact op met je sociaal secretariaat !

 

Wie komt in aanmerking:

 

Werknemers

 

Deze maatregel kan worden ingevoerd voor:

-        zowel arbeiders als bedienden (in de privé- en de openbare sector);

-        uitzendkrachten tijdens de duur van hun uitzendarbeidsovereenkomst;

-        leerlingen die een alternerende opleiding volgen (met name de leerlingen met een alternerende overeenkomst in de Franse Gemeenschap en met een overeenkomst van alternerende opleiding in de Vlaamse Gemeenschap…).

 

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is niet van toepassing op statutaire werknemers in de openbare sector en studenten.

 

Werkgevers

 

-        De werkgevers die volledig moeten sluiten ingevolge de federale richtlijnen (zowel het personeel van winkels en handelszaken, werknemers die door de afschaffing van evenementen, culturele activiteiten, sportieve activiteiten, sluiting van bioscopen… niet meer tewerkgesteld kunnen worden). De werknemers tewerkgesteld in winkels waar een sluiting door de overheid opgelegd wordt gedurende het weekend mogen tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht voor alle dagen waarop ze niet kunnen werken (zelfs voor de weekdagen waar de tijdelijke werkloosheid te wijten is aan een daling van het werkvolume). 

-        De handelszaken die ondanks de verplichte sluiting toch nog beperkte diensten kunnen aanbieden (bijvoorbeeld een traiteurdienst of roomservice in een hotel waarvan het restaurant verplicht is gesloten), kan voor alle dagen waarop de werknemers niet tewerkgesteld kunnen worden eveneens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen. In deze regeling kunnen dus uitzonderlijk werkloosheidsdagen afgewisseld worden met arbeidsdagen. 

-        De bedrijven die niet moeten sluiten, maar die de social distancing regels niet kunnen respecteren (in het kader van het werk en het georganiseerde vervoer) en hierdoor de deuren moeten sluiten, komen hier ook voor in aanmerking. 

-        De werkgevers die omwille van het coronavirus al een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen hadden gedaan en die nu worden getroffen door een maatregel tot sluiting, kunnen een nieuwe aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indienen.

-        De toeleveranciers van door opgelegde sluiting getroffen bedrijven;

-        De werknemers die omwille van persoonlijke redenen (bijvoorbeeld vakantie) of professionele redenen (bijvoorbeeld een zakenreis) in een land getroffen door het coronavirus verblijven en die, op het einde van hun verblijf, niet naar België kunnen terugkeren (bijvoorbeeld wegens een vliegverbod of een quarantainemaatregel) en die hun werk bij hun werkgever niet op de voorziene datum kunnen hervatten;

-        De werknemers die in een land getroffen door het coronavirus zijn verbleven en die teruggekomen zijn naar België, maar bij hun aankomst in België, door een bevoegde instantie of overheid in quarantaine werden geplaatst (dus niet ingevolge een preventieve beslissing door hun werkgever) en die hun werk bij hun werkgever niet op de voorziene datum kunnen hervatten;

-        De werkgevers die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus – bijvoorbeeld omdat ze afhankelijk zijn van leveranciers uit een getroffen regio – indien het door het stilvallen van de productie niet meer mogelijk is het personeel verder tewerk te stellen;

-        De ondernemingen die om economische redenen hun bedienden tijdelijk werkloos willen stellen mogen eveneens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen tijdens de erkenningsprocedure als bedrijf in moeilijkheden.

 

Omvang steun:

 

Wanneer de overmacht 'Coronavirus' is wordt de RVA-uitkering verhoogd tot 70% van het begrensd gemiddeld loon, met een maximum van € 2.754,76 per maand. Op deze uitkering wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden. 

Deze verhoging is van toepassing tot 30 juni 2020. 

De wegens overmacht tijdelijk werkloos gestelde werknemers zijn vrijgesteld van wachttijd. Dit betekent dat ze onmiddellijk recht hebben op uitkeringen en geen bewijs van het aantal arbeids- of gelijkgestelde dagen moeten leveren.

Ondernemingen die een aanvraag tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor bedienden willen aanvragen en hiervoor nog een procedure moeten doorlopen, kunnen in tussentijd ook beroep doen op de tijdelijke werkloosheid wegen overmacht en dit maximaal tot 30 juni 2020.

 

Aanvraagprocedure:

 

Om ervoor te zorgen dat de aanvragen en formaliteiten op een correcte manier gebeuren, adviseren wij u om dit met uw sociaal secretariaat af te stemmen.

 

Contact:

 

De RVA heeft een FAQ opgesteld die constant wordt bijgewerkt over deze materie:

www.rva.be/sites/default/files/assets/chomage/FAQ/Faq_Corona_NL.pdf

Keizerslaan 7

1000 Brussel

T 02 515 44 44

www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0

 

11.  Tijdelijke werkloosheid om economische redenen 

 

Wat houdt de maatregel in:

 

Werkgevers die omwille van een aanzienlijke daling van de omzet, productie, cliënteel of het aantal bestellingen ingevolge het coronavirus, tijdelijk geen werk kunnen aanbieden aan hun werknemers kunnen, onder bepaalde voorwaarden, gebruik maken van deze maatregel.

 

Opgelet: Werkgevers die hun werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen ten gevolge van het coronavirus kunnen in bepaalde situaties ook gebruik maken van de Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. De procedure voor de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is minder complex, dus bekijk met je sociaal secretariaat eerst of je als ondernemer hiervan gebruik kan maken.

 

In beide regimes kunnen de werknemers genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020.

 

De procedure is verschillend al naargelang het gaat over arbeiders of bedienden.

 

Tijdelijke werkloosheid – arbeiders:

 

Wat houdt de maatregel in

 

Als onderneming kan je een regeling van tijdelijke werkloosheid ingevolge werkgebrek invoeren indien je je personeel niet kan blijven tewerkstellen volgens het bestaande arbeidsritme. Ook ingevolge het coronavirus kan deze maatregel tijdelijk worden ingevoerd.

 

Wie komt in aanmerking

 

-        Arbeiders in dienst

-        leerling-arbeiders met een alternerende opleiding

-        uitzendarbeiders indien

o   ofwel het tijdelijk werkloos stellen wegens werkgebrek verenigbaar is met het motief van aanwerving en er een regeling van tijdelijke werkloosheid lopende is voor de vaste werknemers van de afdeling waarin de uitzendkracht is tewerkgesteld 

o   ofwel de uitzendkracht sinds ten minste 3 maanden is tewerkgesteld bij de gebruiker en er een regeling van tijdelijke werkloosheid lopende is voor de vaste werknemers van de afdeling waarin de uitzendkracht is tewerkgesteld.

 

In functie van het werkgebrek, kan je een regeling van volledige schorsing of van gedeeltelijke      arbeid invoeren.

 

Omvang steun

 

De werknemers kunnen genieten van een RVA-uitkering verhoogd tot 70% van hun begrensd gemiddeld loon, met een maximum van € 2.754,76 per maand. Op deze uitkering wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Deze verhoging is van toepassing tot 30 juni 2020.

 

 

Aanvraagprocedure

 

Om ervoor te zorgen dat de aanvragen en formaliteiten op een correcte manier gebeuren, adviseren wij u om dit met uw sociaal secretariaat af te stemmen.

 

Meer informatie : https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-vereenvoudiging-van-de-procedure

 

 

Tijdelijke werkloosheid – bedienden

 

Wat houdt de maatregel in

 

Als onderneming kan je een regeling van tijdelijke werkloosheid ingevolge werkgebrek invoeren indien je je personeel niet kan blijven tewerkstellen volgens het bestaande arbeidsritme. Ook ingevolge het coronavirus kan deze maatregel tijdelijk worden ingevoerd. Ondernemingen die een aanvraag tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor bedienden willen aanvragen en hiervoor nog een procedure moeten doorlopen, kunnen in tussentijd ook beroep doen op de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en dit maximaal tot 30 juni 2020.

 

Wie komt in aanmerking

 

-        de onderneming voldoet aan de voorwaarden:

-        de onderneming voldoet nog niet aan de voorwaarden: een aanvraag kan ingediend worden bij de Minister van Werk om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden op basis van onvoorziene omstandigheden die op een korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestelling tot gevolg hebben.

 

 

Omvang steun

 

De werknemers kunnen genieten van een RVA-uitkering verhoogd tot 70% van hun begrensd gemiddeld loon, met een maximum van € 2.754,76 per maand. Op deze uitkering wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Deze verhoging is van toepassing tot 30 juni 2020.

 

            

Aanvraagprocedure

 

Om ervoor te zorgen dat de aanvragen en formaliteiten op een correcte manier gebeuren, adviseren wij u om dit met uw sociaal secretariaat af te stemmen.

 

 

Meer informatie : https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-vereenvoudiging-van-de-procedure

 

 

 

 

12.  Fiscale maatregelen naar aanleiding van het coronavirus (COVID-19)

 

Wat houdt de maatregel in

     

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), kunnen voor de betaling van de verschillende belastingen een afbetalingsplan vragen bij FOD Financiën.

 

Daarnaast werden er nieuwe maatregelen getroffen in de vorm van een uitstel voor het indienen van bepaalde aangiften en een uitstel van betaling van bepaalde schulden.

 

Afbetalingsplan voor fiscale schulden

 

Wie komt in aanmerking

 

Ondernemingen (natuurlijke en rechtspersonen), ongeacht hun activiteitensector, die kunnen aantonen effectieve hinder te ondervinden ten gevolge van het coronavirus kunnen deze steunmaatregelen aanvragen.

De steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen die onafhankelijk van het coronavirus structurele betaalmoeilijkheden kennen.

 

Het afbetalingsplan kan worden gevraagd voor de volgende fiscale schulden:

-     Bedrijfsvoorheffing;

-     Btw;

-     Personenbelasting;

-     Vennootschapsbelasting;

-     Rechtspersonenbelasting.

 

Voor deze schulden is er ook:

 

-     er is een gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsinteresten;

-     er geldt een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling.

 

De schulden mogen niet voortvloeien uit fraude en de voorwaarden voor het indienen van de aangiften moeten nageleefd worden.

De steunmaatregelen zullen worden ingetrokken wanneer het toegestane afbetalingsplan niet werd nageleefd (tenzij de schuldenaar tijdig contact opneemt met de administratie) of wanneer er een collectieve insolventieprocedure ontstaat.

 

Aanvraagprocedure

 

Per schuld moet er voor 30 juni 2020 een aanvraag worden ingediend op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht.

Deze aanvraag dient per e-mail of brief te worden bezorgd aan het Regionaal Invorderingscentrum bevoegd voor je gemeente.

 

Je mag een antwoord verwachten binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf het indienen van de aanvraag.

 

Voor meer info zie  https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19

 

Uitstel voor het indienen van bepaalde aangiften

 

Wie komt in aanmerking

 

Deze maatregelen gelden om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers maar ook voor gezinnen. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zoveel mogelijk verzachten.

 

Uitstel voor het indienen van de aangiften in de Vennootschapsbelasting, Rechtspersonenbelasting en BNI-ven met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020

 

je krijgt extra tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen.

 

Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met uiterste indieningdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020. 

 

 

Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften

 

Periodieke aangiften

 

Aangifte over

Termijn verlengd tot

Februari 2020

6 april 2020

Maart 2020

7 mei 2020

1ste kwartaal 2020

7 mei 2020

April 2020

5 juni 2020

 

 

 

 

 

 

 

Ben je een starter (minder dan 24 maanden geleden gestart) of heb je een vergunning maandelijkse teruggaaf en wens je de maandelijkse teruggaaf van je btw-krediet te kunnen genieten? Ook dan kan je uitstel van indiening van aangifte krijgen, maar slechts tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode.

 

Intracommunautaire opgaven

 

Aangifte over

Termijn verlengd tot

Februari 2020

6 april 2020

Maart 2020

7 mei 2020

1ste kwartaal 2020

7 mei 2020

April 2020

5 juni 2020

 

 

Jaarlijkse klantenlisting

 

Uitstel tot 30 april 2020

 

Voor informatie zie https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen

 

Uitstel van betaling:

     

Wie komt in aanmerking

 

Deze maatregelen gelden om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers maar ook voor gezinnen. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zoveel mogelijk verzachten.

 

Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing

 

Je krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen.

 

Dit uitstel geldt voor:

 

Btw

 

Betaling over

Termijn verlengd tot

Maandaangifte februari 2020

20 mei 2020

Maandaangifte maart 2020

20 juni 2020

Kwartaalaangifte 1ste kwartaal 2020

20 juni 2020

April

20 juli 2020

 

Bedrijfsvoorheffing

 

Betaling over

Termijn verlengd tot

Maandaangifte februari 2020

13 mei 2020

Maandaangifte maart 2020

15 juni 2020

Kwartaalaangifte 1ste kwartaal 2020

15 juni 2020

Maandaangifte april 2020

15 juli 2020

 

Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

 

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners (BNI) en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

 

Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.

 

Voor informatie zie https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen

 

of 

 

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19

 

Contact

 

Contactcenter FOD Financiën

Koning Albert II-laan 33 bus 25

B-1030 Brussel

T 02 572 57 57

https://financien.belgium.be/nl/node/121/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19

 

13.  Uitstel betaling onroerende voorheffing en verkeersbelasting, erfbelasting en registratierechten

De Vlaamse Belastingdienst zal uitstel verlenen aan bedrijven om hun facturen voor onroerende voorheffing en jaarlijkse verkeersbelasting te betalen, zodat bedrijven niet in liquiditeitsproblemen komen.

De aanslagbiljetten onroerende voorheffing zullen pas in september worden uitgestuurd. 

 

Voor het aanslagjaar 2020 krijgen ondernemingen 4 maanden uitstel van betaling van de                   jaarlijkse verkeersbelasting. 

 

Verder is meegedeeld dat afbetalingsplannen soepel zullen toegestaan worden.

 

Wat betreft de termijnen om te voldoen aan de fiscale verplichtingen voor erfbelasting en registratierechten, heeft de Vlaamse Belastingdienst een tolerantieperiode toegekend van 2 maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde corona-maatregelen gelden.

 

 

14.  Steunmaatregelen toerisme

Er wordt een budget van 5 miljoen Euro vrijgemaakt voor jeugdtoerisme en sociaal toerisme.  Daarnaast zal Toerisme Vlaanderen dit jaar ook geen pacht innen bij jeugdherbergen.  De maatregelen worden momenteel uitgewerkt door Toerisme Vlaanderen.  Voor meer informatie : https://www.toerismevlaanderen.be/nieuws/coronavirus-concrete-steunmaatregelen-voor-toeristische-sector

 

15.  Steunmaatregelen voor land- en tuinbouw

Ter ondersteuning van de land- en tuinbouwsector worden verschillende maatregelen genomen door de Vlaamse Regering. Voor meer informatie : https://lv.vlaanderen.be/nl/nieuws/maatregelen-land-en-tuinbouw-door-coronacrisis

16.  Steunmaatregelen door steden en gemeenten

In navolging van de maatregelen op alle niveaus, voorzien steden en gemeenten ook in steunmaatregelen voor getroffen zelfstandigen en ondernemers.  Voor meer informatie : https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/steunmaatregelen-coronavirus-door-steden-en-gemeenten

 

17.  Uitstel betaling leningen

Indien u door de coronacrisis moeilijkheden ondervindt om uw leningen en kredieten terug te betalen, kan u uitstel van betaling krijgen tot en met 30 september 2020 zonder dat daarvoor extra kosten worden aangerekend.

De regeling is voorbehouden voor kleine vennootschappen en zelfstandigen.

De voorwaarde is wel dat moet kunnen aangetoond worden dat de onderneming voor het uitbreken van de coronacrisis levensvatbaar is.

Dit wordt aangetoond als volgt :

-        Er is geen actieve herstructurering lopende

-        Er waren geen betalingsachterstanden op 1 februari 2020

-        Er was minder dan 30 dagen betalingsachterstand op 29 februari 2020

Voor het aanvragen van dit uitstel van betaling, dient u contact op te nemen met de bank waarbij de lening of het krediet is aangegaan. Het uitstel wordt namelijk niet automatisch toegekend.

Het betreft wel degelijk een uitstel van betaling, geen afstel.  Dit houdt in dat de aflossing ooit wel moeten worden gedaan.  Bij de bankiers horen we verschillende mogelijkheden, ofwel uitstel van kapitaal, uitstel van intresten of uitstel van kapitaal en intresten.  Neem zeker contact op met uw bankier wat uw specifieke mogelijkheden zijn.

 

18.  Aanmoedigingspremie voor werknemers

De aanmoedigingspremie die al bestaat om mensen aan te moedigen deeltijds te laten werken en zo ontslagen te vermijden, wordt uitgebreid naar bedrijven die te maken krijgen met bv. een dalende productie, een dalende omzet of dalende bestellingen als gevolg van de coronacrisis.  De maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de 68 en 172 Euro.  

Voorwaarde is een productievermindering met 20%

Verdere informatie is nog niet vastgelegd maar volgt nog.

 

19.  Compensatiepremie voor zwaar omzetverlies

Ondernemers die niet in aanmerking kwamen voor de Vlaamse Hinderpremie maar die toch zwaar omzetverlies lijden, kunnen aanspraak maken op de Vlaamse Compensatiepremie van € 3.000,00 of € 1.500,00.

Voor wie :

Ondernemers die niet verplicht moeten sluiten en die niet in aanmerking komen voor de Vlaamse hinderpremie van € 4.000,00 maar wel een zwaar omzetverlies lijden n.a.v. de coronacrisis.  De onderneming moet op 12 maart 2020 actief zijn in de KBO.

 

Hoeveel omzetverlies :

Het omzetverlies moet 60% bedragen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.  De referentieperiode is 14 maart 2020 t.e.m. 30 april 2020.  Er moet een verklaring op eer getekend te worden door de onderneming van dit omzetverlies.

Op de website van Unizo hebben we (onder voorbehoud van bevestiging) volgende informatie gevonden :

In het tweede kwartaal 2020 gebeurt er via de BTW-aangifte een controle en zal de overheid nagaan of de aanvraag terecht was .  Indien bij de BTW-controle van het tweede kwartaal blijkt dat er een omzetverlies van 20 % is, dan gaat de overheid ervan uit dat het omzetverlies van 60% in de referteperiode heeft plaatsgevonden en moet er geen verder bewijs aangeleverd worden.  Is dit niet het geval, zal je moeten aantonen dat je in de referteperiode effectief een omzetdaling hebt gehad van meer dan 60%.  Zoals gezegd, deze informatie is onder alle voorbehoud.

Bedrag van de steun :

€ 3.000,00 of € 1.500,00, aan te vragen via Vlaio. De tool voor de aanvraag wordt verwacht tegen einde april. Daarvoor kunnen nog geen aanvragen ingediend worden.

Het bedrag van € 3.000,00 is voor :

-        Zelfstandige in hoofdberoep;

-        Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een netto belastbaar inkomen heeft van minimum € 13.993,78;

-        Vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht met minstens 1 VTE werkend vennoot of minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid;

-        Buitenlandse onderneming met vergelijkbaar statuut met minstens 1 VTE werkend vennoot of minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid;

-        Een vereniging of VZW met economische activiteit met minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid.

 

Het bedrag van € 1.500,00 is voor : 

-        Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een netto belastbaar inkomen heeft tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende niet 80% of meer is tewerk gesteld;

-        Gepensioneerden die een zelfstandige activiteit uitoefenen en student-zelfstandigen komen in aanmerking voor zover ze voldoen aan voormelde voorwaarden;

-        Journalisten en andere beroepscategorieën die van rechtswege zijn vrijgesteld van de wettelijke bijdragen.

Steunmaatregel :

-        Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerdere exploitatiezetels zijn;

-        Zelfstandigen in hoofdberoep hebben recht op € 3.000,00;

-        Zelfstandigen in bijberoep die de minimumbijdragen betalen zoals een hoofdberoeper hebben recht op € 3.000,00;

-        Zelfstandigen die in bijberoep een inkomen hebben tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 kunnen een beroep doen op een premie van € 1.500,00, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% (4/5) of meer;

-        Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van 60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan

-        Voor VZW’s is de compensatiepremie ook mogelijk, op voorwaarde dat er minstens één persoon voltijds tewerkgesteld is.

 

De aanvragen kunnen vanaf 4 mei 2020 gedaan worden via https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-compensatiepremie/hoe-vraag-je-de-corona-compensatiepremie-aan/hoe-de

 

Welke activiteiten komen in aanmerking ?

 

1.     De eventsector en de andere ondernemingen die indirect door de sluitingen en afgelastingen ten gevolge van de coronavirusmaatregelen worden getroffen;

2.     De (para)medische beroepen en technische controle die ten gevolge van de coronacrisismaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen;

3.     De dienstenleveranciers die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringen interventies mogen doen of waarbij bepaalde werklocaties worden afgesloten;

4.     De ondernemingen die essentiële diensten leveren.

Ben je niet actief in één van deze voormelde sectoren en was je niet verplicht de deuren te sluiten, dan komt je onderneming in aanmerking voor steun indien zij een substantiële exploitatiebeperking ondergaat ten gevolge van de coronacrisismaatregelen.  De aanvraag zal gemotiveerd moeten worden dat de omzetdaling het gevolg is van de substantiële exploitatiebeperkingen.

Volgende activiteiten zijn uitgesloten :

-        Holdingvennootschappen;

-        Patrimoniumvennootschappen;

-        Activiteiten van hoofdkantoren;

-        Managementvennootschappen waarvan de bestuurder van de onderneming zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en waarin dezelfde persoon bestuurder of vennoot is;

-        Ondernemingen die de hinderpremie hebben ontvangen.