Is het een schenking of een cadeau?

Het is fiscaal interessanter om een cadeau te geven dan een schenking te doen, maar vanaf wanneer wordt een cadeau dan eigenlijk als een schenking beschouwd? Even toelichten aan de hand van een aantal praktijkgevallen...

Cadeau fiscaal interessanter?

Schenkbelasting? Bij een cadeau is daar sowieso geen sprake van, maar bij een schenking wel. Doet u immers een schenking van een roerend goed zoals een auto of geld aan uw kind, dan moet daarop in principe 3% schenkbelasting betaald worden. Op dat vlak is een schenking dus sowieso duurder dan gewoonweg iets cadeau te geven.

Erfbelasting? Dat hangt er dan van af! Doet u een cadeau waarvan achteraf blijkt dat het eerder om een schenking gaat en komt u te overlijden binnen de drie jaar na de schenking, dan moet daarop alsnog erfbelasting betaald worden. Enkel wanneer u die schenking had laten registreren en er 3% schenkbelasting betaald werd, moet er bij het overlijden van de schenker binnen de drie jaar in geen geval nog erfbelasting betaald worden.

Cadeau of schenking?

Speciale gelegenheid? Dat is de eerste voorwaarde. In feite wordt er gekeken naar de omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot het geven van een cadeau. Het moet m.a.w. gaan om een gebeurtenis waarbij het gebruikelijk of normaal is dat er een cadeau gegeven wordt zoals een verjaardag, Nieuwjaar, of een huwelijk. Uw zoon wat financiële steun geven omdat hij een zaak begint, ligt dan al wat moeilijker om dat gewoonweg als een cadeau te beschouwen.

Tip. Zorg voor voldoende bewijs van uw cadeau. Schrijft u geld over naar aanleiding van een verjaardag, verwijs dan in uw mededeling dat het om een verjaardag ging.

Waarde van het geschenk? Daar moet u in principe ook rekening mee houden. Een cadeau blijft een cadeau wanneer datgene u schenkt in verhouding staat tot uw vermogen. Dat is ook het criterium dat rechters hanteren (Antwerpen, 06.11.2007) . Hoeveel die verhouding dan juist moet bedragen, wordt niet verduidelijkt. Het gaat m.a.w. steeds om een feitenkwestie.

Aantal praktijkgevallen

Verjaardagscadeau van € 30.000? Dat u dat geeft naar aanleiding van een speciale gebeurtenis staat vast, maar het is dan wel belangrijk dat die gegeven geldsom slechts een fractie van uw vermogen uitmaakt. Dat is wellicht het geval als u een vermogen van € 1.000.000 heeft, maar op een vermogen van ‘slechts’ € 350.000 kan dat dan wel eens als een schenking aanzien worden met alle gevolgen van dien.

Kosten voor een bruiloft? Nu we toch aan het feesten zijn... Gaat u het trouwfeest van uw zoon volledig bekostigen, dan speelt de kostprijs daarvan eigenlijk zelfs geen enkele rol. De wetgever ziet kosten van een bruiloft immers niet als een schenking, maar eerder als een uitgave (art. 852 BW) . Ook al bedraagt uw vermogen m.a.w. ‘slechts’ € 350.000 en heeft het trouwfeest u € 30.000 gekost, dan nog blijft dit gewoonweg een cadeau zonder enige fiscale gevolgen.

Tip. Dat geldt ook wanneer uw zoon een universitaire opleiding gaat volgen waarvan de kosten toch aanzienlijk kunnen oplopen. Die worden immers gewoonweg als kosten van opvoeding en onderhoud beschouwd.

Geeft u een cadeau naar aanleiding van een speciale gebeurtenis zoals met Nieuwjaar én blijft de waarde daarvan in verhouding tot uw vermogen, dan wordt dit fiscaal niet als een schenking beschouwd. Daar zit dan geen schenkbelasting op en ook geen erfbelasting in geval van uw overlijden binnen de drie jaar.