Wat moet je vermelden op je factuur?

Enerzijds zijn er de algemene vermeldingen die op alle facturen moeten opgenomen worden, en anderzijds de specifieke of bijzondere vermeldingen die in bepaalde gevallen moeten opgenomen worden.

Algemene vermeldingen

Op elke factuur aan een klant uit België moeten ten minste de volgende vermeldingen opgenomen worden:

 • Het woord 'factuur';
 • Datum en volgnummer van factuur;
 • Naam en adres van maatschappelijke zetel van de uitreiker en van de medecontractant of de maatschappelijke benaming en de aard van de rechtspersoon;
 • Het nummer van de bankrekening;
 • Het BTW-nummer / ondernemingsnummer;
 • Bijkomend als u een vennootschap heeft: het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen uw vennootschap haar zetel heeft.
 • Leveringsdatum indien verschillend van factuurdatum;
 • Beschrijving en hoeveelheid van de geleverde goederen en van de verstrekte dienst, alsmede alle gegevens om de aard van de verrichte handeling te kunnen vaststellen, alsmede het btw-tarief; Let op: de vermelding van de geleverde goederen/diensten moet voldoende gedetailleerd zijn!
 • Prijs (in voorkomend geval gesplitst per handeling of voorwerp wanneer verschillende btw-tarieven van toepassing zijn);
 • Bedrag van de verschuldigde btw (eventueel per tarief);
 • Eventueel de aanduiding van de reden van vrijstelling wanneer de gefactureerde niet aan de btw onderworpen is;
 • Plaats waar de factuur werd opgemaakt en datum;
 • Een verwijzing naar voorgaande facturen, wanneer voor eenzelfde handeling meerder facturen of stukken worden opgemaakt.
 • Algemene voorwaarden: het vermelden van uw algemene voorwaarden op de factuur is niet verplicht, maar u doet er toch best aan ze mee op te nemen op de achterzijde.

Bijzondere vermeldingen:

In bepaalde gevallen zullen er ook nog bijkomende bijzondere vermeldingen moeten opgenomen worden in de factuur.

 • ‘Btw verlegd’, indien de btw verschuldigd is door de medecontractant;
 • ‘Factuur uitgereikt door afnemer’, in het geval van self-billing;
 • ‘Vrijgesteld van btw op grond van artikel …’, indien de handeling vrijgesteld is van btw. De wettelijke grondslag voor de vrijstelling moet wel gedetailleerd omschreven zijn;
 • Bijzondere vermeldingen opgelegd door de wetgeving (verkoop van kunstvoorwerpen, antiquiteiten, motorvoertuigen, reisbureaus, gebruikte goederen.

Sanctie

Op het weglaten van een verplichte vermelding staat een administratieve boete:

 • Bij eerste overtreding, voor zover ze louter toevallig is en geen afbreuk doet aan de Schatkist: 25 euro per factuur, met een minimum van 50 euro en een maximum van 500 euro.
 • Bij andere eerste overtredingen: 50 euro per factuur, met een maximum van 250 euro
 • Bij tweede overtreding:125 euro met een maximum van 1.250 euro
 • Bij volgende overtredingen: 250 euro met een maximum van 5.000 euro.